Facebook widget
  • Scoate
    Acceptați
    Anulează
    Preț total: 0,00 RON
Deschide fișier pdf Deschide fișier pdf Deschide fișier pdf
TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PROGRAMUL ZEPTER CLUB LIVE 100

I. Definiții
ClubLive100 (denumit în continuare: „Program“ sau „ClubLive100“) – un program de fidelitate creat de către Organizatorul Programului pentru Clienți sau potentiali clienți, care are ca scop popularizarea și promovarea Produselor, gratuit și voluntar, oferind privilegii pentru Membrii săi, definite în Termenii și Condițiile Programului.
Organizatorul Programului (denumit în continuare: „Organizatorul“) – Zepter Internațional România S.R.L., o societate cu răspundere limitată care acționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Bd. Unirii, nr. 70, bl. J4-J5, Sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București sub nr. J40/13613/1993 și având cod fiscal RO 4057107, tel. +4021.3020.410, +40213020411, +402130.20.499 e-mail: info@zepter.ro, website: www.zepter.ro
Membru – Orice persoană care s-a înscris în Program în conformitate cu Termenii și Condițiile Programului
 
II. Condiții de înscriere în Program și reguli pentru actualizarea datelor personale
1. O persoană care intenționează să devină Membru se poate înscrie în Program prin folosirea instrumentelor care îi sunt puse la dispoziție de către Organizator, furnizând datele necesare și acceptând Termenii și Condițiile de față. După finalizarea procesului de înregistrare, persoana respectivă devine Membru al Programului.
2. Pot avea calitatea de membru al ZEPTER ClubLive100 persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani si persoane juridice.
3. ZEPTER își rezervă dreptul de a solicita în orice moment documente prin care să verifice identitatea unei persoane care dorește înscrierea în program sau care este deja înscrisă în program.
a) O persoană poate deveni membru al ZEPTER ClubLive 100, prin acordul său liber exprimat, în scris sau înregistrat pe site-ul www.shop.zepter.ro, atunci când cumpără produse online la prețul de membru.
b) O persoană poate deveni membru al ZEPTER ClubLive 100, prin acordul său liber exprimat, în scris atunci când cumpără bunuri în urma întâlnirilor de prezentare a produselor cu agenții autorizați ZEPTER sau din magazinele Zepter.
c) O persoană poate deveni membru al ZEPTER ClubLive 100, prin acordul său liber exprimat, în scris sau înregistrat pe site-ul www.shop.zepter.ro, atunci când se înregistrează oricând independent, și fără obligația de a cumpăra produse offline sau online.
4. Un client are dreptul să fie recomandat și să se înscrie o singură dată în programul ClubLive100.
5. Toate datele care sunt furnizate de către un Membru în timpul procesului de înscriere în Program trebuie să fie reale și complete.
6. În cazul în care datele furnizate suferă orice fel de schimbări, pentru a se putea înscrie în Program, un Membru trebuie să modifice imediat datele cu ajutorul instrumentelor care sunt disponibile pe Contul său.
7. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele consecințe cauzate de lipsa modificării datelor de către un Membru. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru efectele furnizării de date false, incomplete sau care aparțin unei alte persoane decât cea a Membrului.

III. Informații și date personale
1. Înscrierea în ClubLive100 se poate face în scris, prin comunicarea formularului de cerere completat de catre noul membru al clubului, la adresa din București, B-dul Unirii nr. 70, bl. J4-J5, Sector 3 – Secretariat Vânzări sau prin intermediul poștei la adresa din București, B-dul Unirii, nr. 70, bl. J4-J5, Sector 3 – Secretariat Vânzări sau prin intermediul poștei electronice la adresa info@zepter.ro.
2. Prin înscrierea în ClubLive100, un Membru acceptă dispozițiile Termenilor și Condițiilor de față și furnizează, în mod voluntar – pentru buna desfășurare a Programului: (i) datele personale – în cazul persoanelor fizice – nume, prenume, data nașterii, număr telefon, adresa completă,adresa e-mail sau (ii) datele companiei – în cazul companiilor – denumirea companiei, CIF, adresa completă, adresa e-mail, exprimându-și totodată acordul pentru procesarea acestora de către Organizator cu scopul implementării Programului, în special pentru utilizarea dispozitivelor terminale de telecomunicații ale Membrilor sau pentru primirea informațiilor legate de Program la adresa de e-mail furnizată de Membru cu ajutorul unui
sistem de comunicare automatizat.
3. Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 3236 și, în această calitate, colectează și prelurează date cu caracter personal în scopuri de marketing, publicitate, achiziție produse Zepter în condiții avantajoase și încheiere, executare contracte de vânzare-cumpărare a diverselor produse Zepter.
4. Prin înscrierea în ClubLive100 și semnarea Declarației de consimțământ atașată prezenților Termeni și Condiții pentru programul Zepter ClubLive100, Membrul își dă aprobarea ca datele persoanale pe care le oferă la înregistrare, precum și datele referitoare la achizițiile efectuate, să fie colectate și utilizate de către ZEPTER, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și a Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Direcției 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
5. Organizatorul procesează datele personale care sunt furnizate de către un Membru, după ce acesta și-a dat acordul prealabil, în vederea implementării ClubLive100 și inclusiv pentru diseminarea datelor către părțile cu care Organizatorul colaborează la implementarea Programului.
Părțile, cu care Organizatorul colaborează la implementarea Programului, sunt strict limitate prin contractele semnate cu Organizatorul să nu utilizeze datele personale comunicate de către Membru pentru alte scopuri și/sau în interesul altor persoane în afara scopului pentru care acesta din urmă a dat acordul Organizatorului.
6. În momentul obținerii datelor cu caracter personal, Zepter va informa persoana vizată despre: a) identitatea și datele de contact ale Zepter
și, dupa căz, ale reprezentantului Zepter; b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, percum și temeiul juridic al prelucrării; d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul disp. art. 6 lit.
f) din Regulamentul UE 2016/679, interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte; e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la art. 46/47/49 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul UE 2016/679, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.
7. În plus, față de informațiile antemenționate, în momentul în care datele de contact cu caracter personal sunt obținute, Zepter va furniza persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilăși transparentă: a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; b) existența dreptului de a solicita Zepter, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor; c) atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul UE 2016/679, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; f) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și daca Membrul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații; f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la art. 22 alin. (1) și (4) din Regulamentul UE 2016/679, precum ș, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizatăși privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
8. În cazul în care Zepter intenționeaăa ăa prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza Membrului, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante în conformitate cu art. III pct. 6 din prezenții Termeni și Condiții.
9. Un Membru are dreptul să iți retragăîn orice moment consimțământul și de a-i fi șterse datele („dreptul de a fi uitat”) prin înaintarea către Zepter Internațional România a Declarației privind retragerea consimțământului, declarație care se regăsește pe site-ul ww.zepter.ro.
Comunicarea Declarației de retragere a consimțământului va putea fi făcută prin intermediul poștei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa din București, B-dul Unirii, nr. 70, bl. J4-J5, Sector 3 - Secretariat Vânzări, sau prin intermediul poștei electronice la adresa info@zepter.ro,în aceeași manieră în care s-a făcut comunicarea Declarației de consimțământ atașată prezenților Termeni și Condiții pentru programul Zepter ClubLive100.
10. Membrul ClubLive100 are dreptul de a obține din partea Zepter o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații prevăzute în art. 15 din Regulamentul UE 2016/679.
11. Membrul ClubLive100 are dreptul de a obține de la Zepter, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc.
12. Membrul ClubLive100 are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Zepter are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul din motivele prevăzute de disp. art. 17 din Regulamentul UE 2016/679.
13. Membrul ClubLive100 are dreptul de a obține din partea Zepter restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din cazurile prevăzute de disp. art. 18 din Regulamentul UE 2016/679.
14. Membrul ClubLive100 are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat Zepter într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Zepter în cazurile prevăzute la art. 20 din Regulamentul UE 2016/679.
15. În orice moment, membrul ClubLive100 are dreptul la opoziție în temeiul disp. art. 21 din Regulamentul UE 2016/679.
16. Membrul ClubLive100 are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care îl privesc sau care îl afecteazăîn mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplicăîn cazul situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul UE 2016/679.
17. Zepter declară că va informa de îndată membrul ClubLive100 în cazul în care încalcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Această informare nu va fi necesară în cazul în care oricare dintre condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Regulamentul UE 2016/679 este îndeplinită.
18. Depunerea Declarației de retragere a consimțământului privind prelucrarea datelor cu character personal,furnizate cu scopul implementării programului ClubLive100 este echivalentă cu dizolvarea imediată a acordului de parteneriat ClubLive100 și pierderea dreptului de utilizare a Programului. Pentru a beneficia de dreptul mai sus menționat, un Membru va trebui să rezilieze acordul de parteneriat în conformitate cu prevederile art. VII pct. 1.
 
IV. Condiții de utilizare
Clientul care se înscrie în programul de loialitate ZEPTER va fi înregistrat în baza de date ClubLive100 și i se va acorda un număr de identificare ID. După identificarea sa la punctele de vânzare (online sau offline), Membrul va avea dreptul de a beneficia de avantajele programului ClubLive100.

V. Beneficii
a. Reduceri pentru achizițiile personale
Membrul Club Live 100 are dreptul la reduceri pentru fiecare achiziție personală de produse ZEPTER din lista selectată, care se va aplica la prețul întreg de vânzare în vigoare la data achiziției.
b. Beneficii personalizate
Prin acordul său liber exprimat, înscris sau înregistrat pe site-ul https://shop.zepter.ro/, membrul Club Live100 va primi invitații personalizate la seminarii și congrese medicale și științifice, festivități, demonstrații de produse, lansări de noi produse și oferte promoționale speciale, etcPrin acordul său liber exprimat, înscris sau înregistrat pe site-ul https://shop.zepter.ro/, membrul Club Live100 va primi invitații personalizate la seminarii și congrese medicale și științifice, festivități, demonstrații de produse, lansări de noi produse și oferte promoționale speciale, etc.
c. Bonusul pentru recomandări
Fiecare membru al Club Live100 care înscrie o nouă persoană în programul de loialitate primește un bonus de până la 8% din valoarea cuvenită conform planului de marketing (care poate fi maxim valoarea de plată a contractului minus TVA) a primei achiziții efectuate de către fiecare persoană înscrisă în club de către acesta.
Bonusul îi va fi acordat persoanei care a înscris un membru nou, în cuantumul corespunzător, respectiv contravaloarea în lei a sumei in Euro la cursul BNR de schimb valutar din ziua acordării bonusului.
Bonusul poate fi utilizat doar în țara în care are domiciliul membrul Club Live100 care a înscris o altă persoana în programul de loialitate.
Valorile bonusului sunt cumulabile, în cazul achizițiilor făcute de mai mulți membri recomandați și înscriși în program.
Bonusurile cumulate în același cont nu sunt transferabile către un alt cont de membru.
Plata bonusurilor de recomandare cumulate până la Cererea transmisă către Zepter International România, se face o singură dată pe an, în cazul recomandatorilor persoane fizice. În cazul membrilor Club Live 100 persoane juridice - recomandatori, plata bonusurilor se efectuează, la cerere, după fiecare validare a îndeplinirii condiţiei de acordare a acestora.
O persoană / companie poate fi înscrisă în programul de loialitate Club Live 100 o singură dată, de către o singură persoană / companie (membru Club Live 100, consultant, manager Zepter Romania).
Bonusul poate fi revendicat doar prin calitatea de membru Club Live100.
În cazul in care este obligat prin lege, Zepter International România va reține și va plăti, din valoarea cuvenită conform planului de marketing, impozitele conform legislației în vigoare, la data plății.
În vederea efectuării plății bonusului, Zepter va solicita membrului Club Live 100 informații bancare și orice alte informații relevante.

VI. Metode de comunicare
1. Comunicarea formularului pentru a deveni membru in ClubLive100, a declaratiei de consimtamant privind prelucrarea dateloc cu character personal si a declaratiei de retragere a consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa din Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 70, bl. J4-J5, Sector 3 sau prin posta electronica la adresa de e-mail info@zepter.ro. Orice altecomunicari dintre Organizator și Membrii se va desfășura exclusiv prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Membrii sau modificată de aceștia pe parcursul Programului, în conformitate cu art. II pct. 3. În cazul Organizatorului, comunicarea se va desfășura electronic la adresa de e-mail: info@zepter.ro.
2. Organizatorul va furniza informațiile referitoare la Program, inclusiv informațiile referitoare la oferte speciale, invitații sau evenimente care sunt adresate Membrilor, prin folosirea sistemelor de comunicare automatizate.

VII. Rezilierea acordului de parteneriat și responsabilități
1. Un Membru poate renunța oricând la calitatea de Membru în programul ClubLive100, prin depunerea unei cereri, care este echivalentă cu rezilierea acordului de parteneriat. Cererea de reziliere inițiată de un Membru își produce efectele din momentul în care aceasta a ajuns la Organizator și conținutul ei a fost asimilat de către acesta (data încetării). Pentru ca cererea să fie valabilă este suficient să fie transmisă către Organizator la adresa de e-mail: info@zepter.ro. În cazul rezilierii acordului de parteneriat, începând cu data încetării, Membrul își pierde dreptul de a folosi Prețul de Membru.
2. Din motive importante, Organizatorul poate – fără a prejudicia alte drepturi de care beneficiază în astfel de cazuri și în conformitate cu normele de drept – să rezilieze acordul de partener al unui Membru, cu efect imediat. Se consideră motive importante: încălcarea prevederilor legale, atingerea reputației Organizatorului și încălcarea flagrantă a prevederilor din Regulamentul Magazinului potrivit prevederilor aceluiași Regulament sau celor menționate în Termenii și Condițiile de față, cum ar fi: introducerea de date personale false, incomplete sau care aparțin unei alte persoane decât cea a Membrului sau achiziționarea Produselor din Magazin la Prețul de Membru, la scară mare cu scopul de a le revinde și de a face profit.
3. Notificarea de reziliere trimisă din partea Organizatorului își produce efectele din momentul în care notificarea este primită de Membru și acesta este familiarizat cu conținutul acesteia (data încetării). Notificarea de reziliere va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail a Membrului și va trebui să conțină motivul rezilierii acordului de parteneriat în ClubLive100. Un Membru poate depune contestație în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării prin transmiterea unei declarații justificate la adresa de e-mail: info@zepter.ro. Pentru eficiență, contestația va trebui transmisă înainte de data de expirare a termenului. Contestația va fi rezolvată de Organizator în termen de 7 zile calendaristice de la
data primirii acesteia. Membrul va fi notificat cu privire la decizia Organizatorului prin e-mail. În cazul în care Organizatorul acceptă contestația Membrului, acesta va revoca notificarea de reziliere a acordului de parteneriat în ClubLive100 și va restabili statutul de Membru al acestuia.
4. În cazul rezilierii menționate la punctul 2 de mai sus, începând cu data încetării acordului, Membrul își pierde dreptul la Prețul de Membru.
5. Începând cu data încetării acordului de parteneriat, Organizatorul va înceta procesarea datelor personale ale Membrului în cauză.
6. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:
- încălcarea legii sau a Termenilor și Condițiilor de către un Membru al Programului sau pentru orice consecințe ar decurge din aceasta;
- divulgarea de către Membru unor terțe părți a numelui de utilizator și a parolei utilizate de acesta pentru a se loga în Cont;
- furnizarea datelor de conectare, parolei sau a altor date persoanelor autorizate conform prevederilor legale în vigoare;
- lipsa transmiterii sau transmiterea lentă a datelor din cauza unor limitări de ordin tehnic sau a tipurilor de conexiune folosite de un Membru;
- orice întrerupere a funcționării corecte a Programului, care este cauzată de Forța majoră.
 
VIII. Modificarea termenilor și condițiilor
1. Termenii și condițiile pot fi modificate de Organizator în orice moment, pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a Programului, cum ar fi: prevenirea fraudelor, acordarea de beneficii suplimentare Membrilor sau extinderea beneficiilor existente și introducerea de noi funcționalități.
Pe lângă aceasta, Organizatorul poate modifica Termenii și Condițiile ca urmare a unor schimbări survenite în legislația în vigoare sau a introducerii de noi legi care privesc domeniul de activitate al Organizatorului. Fiecare Membru va fi informat imediat asupra modificărilor survenite prin e-mail, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte ca acestea să își producă efectele. Organizatorul va publica modificările și pe website-ul www.shop.zepter.ro. Modificările Termenilor și Condițiilor, care fac obiectul punctului 2 de mai jos, intră în vigoare după 30 de zile calendaristice de la data notificării Membrului asupra acestora. Modificările se consideră acceptate de Membru dacă în decurs de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, acesta nu renunță la calitatea de Membru ClubLive100. În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării privind modificările aduse, un Membru are dreptul de a folosi Termenii și Condițiile în ultima lor formulare în vigoare.
2. Modificările aduse Termenilor și Condițiilor din necesitatea de a le adapta la prevederile legislative obligatorii își vor produce efectele începând cu data intrării în vigoare a prevederilor anterior menționate, însă Organizatorul va încerca să mențină data notificării amendamentelor enumerate la punctul 1 de mai sus.
3. Pentru situațiile enumerate la punctul 4 de mai jos, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a anula Programul. Membrii vor fi notificați imediat asupra unei astfel de decizii prin e-mail, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de suspendarea sau anularea Programului.
Organizatorul va publica informația privind suspendarea sau anularea Programului și pe website-ul Magazinului. Membrii vor putea să facă achiziții la Preț de Membru până la data suspendării sau anulării Programului, comunicată în notificare.
4. Organizatorul poate suspenda sau anula Programul dacă:
- există un interes scăzut în Program;
- Programul nu își îndeplinește scopul pentru care a fost creat.

IX. Dispozitii finale
1. Beneficiile rezultate din calitatea de Membru în ClubLive100 nu pot fi transferate de un Membru către o terță persoană.
2. În chestiuni care nu intră sub incidența Termenilor și Condițiilor de față, se vor aplica normele de drept în vigoare existente pe teritoriul României.
3. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament sau în legătură cu acesta se soluționează de către instanțele de la sediul Organizatorului.


DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
 
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................................................................................ CNP....................................................................................................................................
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele  personale de către ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA IMPORT EXPORT S.R.L. în vederea înscrierii mele în
ClubLive100, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Totodată, am luat la cunoștință că în orice moment am dreptul să îmi retrag consimțământul și de a-mi fi șterse datele („dreptul de a fi uitat”) prin înaintarea către Zepter International Romania a Declarației privind retragerea consimțământului.
 
Data                                                                Semnătura
……………………………….           …………………………………..


DECLARAŢIE DE RETRAGERE CONSIMŢĂMÂNT
 
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................................................................................
CNP....................................................................................................................................
declar că îmi retrag consimțământul privind utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA IMPORT EXPORT S.R.L., utilizate și prelucrate în vederea înscrierii mele în ClubLive100.
Îmi exercit acest drept în baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Totodată, în temeiul art. 17 din Regulamentul UE nr. 2016/679, înțeleg să îmi exercit dreptul de a-mi fi șterse datele („dreptul de a fi uitat”) și, prin prezenta, solicit ZEPTER ROMANIA IMPORT EXPORT S.R.L. să acționeze în consecință.
 
Data                                                                                        Semnătura
..................................                                                              ..................................

Accept

Cookies

Acest site utilizează "cookie-uri", ceea ce face ca prezența noastră pe Internet să fie ușor de utilizat, eficientă și mai sigură, de exemplu atunci când vine vorba de creșterea vitezei de navigare pe site-ul nostru și măsurarea frecvenței afișărilor de pagini și a navigației globale. Fișierele cookie sunt fișiere text mici stocate în sistemul computerului dvs., astfel încât să puteți utiliza în mod optim toate funcțiile magazinului nostru online. Subliniem faptul că unele dintre aceste module cookie sunt transferate de pe serverul nostru în sistemul dvs. complet - "cookie-uri de sesiune". Aceste cookie-uri sunt șterse automat la sfârșitul sesiunii de browser din Politica de cookie-uri .